Изтеглете Указанията за авторите в пдф формат

Предаване и срокове

Материалите за публикация се предават в електронен вид и се състоят от текстова част, илюстрации и списък на илюстрациите. Текстовата част и списъкът на илюстрациите може да са в Microsoft Word, OpenOffice или RTF файлов формат. Форматът на илюстрациите може да е *.tiff / *.jpg / *.ai, записани в отделни файлове, номерирани последователно в съответствие с номерата на илюстрациите в текста, напр.:FamilyName_text.docx; FamilyName_Fig.captions.docx; FamilyName_Fig.01.tiff, FamilyName_Fig.02.tiff и т.н.

Материалите трябва да бъдат изпратени на общия имейл на конференцията (bg.numismatic.readings@gmail.com) не по-късно от 31 март 2021 г.

Оформление на текста

Всички статии трябва да бъдат на един от официалните езици на конференцията – английски, немски, френски или български, придружени с резюме (на чужд език при статиите на български). Дължината на всеки текст не трябва да надхвърля 20 страници (ок. 9000 думи), включително бележките и библиографията.

Общата структура на текста трябва да започва със заглавието, пълното име на автора/авторите, тяхната афилиация (ако няма такава – града, където живее), имейл адрес/адресите на авторите, резюме (до 200 думи/1500 знака), основен текст, библиография.

Текстът е необходимо да е с единично разстояние между редовете (или зададения обичаен при  Word 2007/2010 от 1.15), с размер на шрифта 12 pt. Моля, използвайте навсякъде Unicode шрифтове (особено за специални символи, гръцки, турски, арабски и т.н.).

Дати и числа

При чуждоезичните статии за изписване на вековете и хилядолетията да се използват арабски цифри, с повдигнати (superscript) окончания за редните числителни, и главни букви без точки за съкращенията BC (BCE) или AD (CE), например: 7th century BC; 5e s. av. J.-C.; 3. Jt. v. Chr.

За текстовете на български език важат приетите стандарти и изписването на вековете/хилядолетията с римски цифри, например: ІІІ в. пр. Хр.

При десетични числа използвайте като разделител точка, а не запетая, напр.: 0.3 cm, не 0,3 cm.

Цитиране в текста

Всички цитирания следва да се въвеждат в скоби в текста, според стандарта за вътретекстово цитиране (Автор година, страница). Пълното библиографско описание е необходимо да бъде представено в самостоятелен списък накрая на статията. При двама автори имената им се изписват, разделени със запетая. При повече от двама автора се посочва само името на първия и съкращението и др./et al., като в библиографския списък се посочват имената на всички автори, напр. (Dobrusky 1895, 103; Герасимов 1934, 467; Ponting, Butcher 2005; Reimers et al. 1977).

Позоваванията на антични автори следва да се извършва според приетите съкращения в Oxford Classical Dictionary (напр. Hom. Il. 2.844) (https://oxfordre.com/classics/page/ocdabbreviations/abbreviations).

При позовавания на каталожни нумизматични издания на колекции (BMC, SNG, etc.) се използват общоприетите им съкращения и не е необходимо да бъдат посочвани в библиографския списък.

Оформяне на библиографския списък

Използваната литература трябва се оформи в края на текста с подзаглавие “Bibliography/Bibliographie” (“Библиография”), в списък с пълните библиографски данни, подредени по азбучен ред на авторите, по хронология от по-стари към по-нови.

Начинът на оформяне на библиографията е съобразен с действащия стандарт БДС ISO 690:2011 Информация и документация. Ръководство за библиографско цитиране и цитиране на информационни ресурси, с необходимите модификации съгласно спецификите на научното издание (срв. посочените примери по-долу).

За използващите библиографски софтуер за оформяне на цитиранията (напр. Zotero, Endnote, etc.), могат да използват стила Elsevier – Harvard (with titles), с някои модификации (вж. примерите по-долу).

В случай на цитиране на публикации на кирилица, гръцки или други нелатински азбуки, имената на авторите не се транслитерират. Моля, групирайте ги съответно в библиографския списък.

При изписването на заглавия на стандартни публикации или периодични издания могат да се използват общоприети съкращения, например посочените в Oxford Classical Dictionary, както и други библиографски съкращения, приети в специализираната нумизматична литература.

Примери:

Монография

Head, B. V., 1887. Historia numorum, a manual of Greek numismatics. Oxford.

Thompson, M., Kraay, C. M., Morkholm, O., 1973. An Inventory of Greek Coin Hoards. American Numismatic Society.

Монография в поредица

Schönert-Geiß, E., 1987. Die Münzprägung von Maroneia. (Griechisches Münzwerk. Schriften zur Geschichte und Kultur der Antike, 26). Akademie-Verlag.

Cammann, J. B., 1932. The symbols on staters of Corinthian type (a catalogue). (Numismatic notes & monographs, 53). The American Numismatic Society, New York.

Статия в списание

Dobrusky, V., 1895. Trouvaille de monnaies grecques en Bulgarie. Revue numismatique 103–106.

Reimers, P., Lutz, G. J., Segebade, C., 1977. The non-destructive determination of gold, silver and copper by photon activation analysis of coins and art objects. Archaeometry 19, 167–172.

Статия в сборник

Kraay, C. M., 1984. Greek coinage at war, in: Heckel, W., Sullivan, R., Kraay, C.M. (Eds.), Ancient Coins of the Graeco-Roman World: The Nickle Numismatic Papers. Wilfrid Laurier Univ. Press, Waterloo, 1–19.

Gale, N. H., Gentner, W., Wagner, G. A., 1980. Mineralogical and geographical silver sources of archaic Greek coinage, in: Metcalf, D. M., Oddy, W. A. (Eds.), Metallurgy in Numismatics: V. 1, Royal Numismatic Society Special Publication. Royal Numismatic Society, London, 3–49.

Статия в електронно издание

Ponting, M., Butcher, K., 2005. Analysis of Roman Silver coins, Augustus to the reform of Trajan (27 BC – AD 100). Archaeology Data Service. http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/coins_lt_2005/ (accessed 20.11.2020).

Илюстрации

Текстът може да е придружен от различни карти, диаграми и изображения (*.tiff, *.jpg; *.ai) черно-бели или цветни, в подходяща резолюция при растерните формати не по-малка от 300 dpi. Цитирането на илюстрацията в текста е в скоби, с посочен поредния номер (Обр. ##/ Fig. ##)

Размерът на илюстрациите не трябва да надхвърля печатното поле 16.3 х 23.4 см.

Разположението на илюстрациите в текста е желателно да бъде указано, като на отделен ред е посочен съответният номер (Обр. ##/ Fig. ##).

Списъкът на илюстрациите – със заглавия, подномера и указания за авторство, инвентарни номера и др. – трябва да е приложен в отделен файл, озаглавен FamilyName_Fig.captions.docx